ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

" Есенни вълшебства"- работилничка

Тематичен цикъл по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - дейност 6,3 - работа с родители