ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Дискусия - разговор за мотивацията на родителите за включване като партньори в образователния процес и тяхното влияние върху личноста на детето. Ръководител на дейност 6,3 по проект 

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - Ст. учител Емилия Чавдарова