ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

тържество

На 14.11.2023г. се проведе съвместно тържество с родители на тема "С багрите на есента " с което приключи дейност 6,3 на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“