ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

История

ЦДГ № 22 е открита и работи с деца от 29.12.1980г.В началото детското заведение е с капацитет 6 градински групи.Директор на ДГ № 22 от периода на нейното откриване до 1992г е Митра Георгиева. От 1992г до 2014г. заведението се ръководи от Елина Арнаудова. С решение № 160 на общински съвет от 01.08.2008г.- ЦДГ № 22 и ДЯ № 8 се обединяват в ОДЗ № 22 “ Звънче „. Детското заведение разполага вече с 12 групи , разположени в две самостоятелни сгради.Сградата на ул. Дружба има 5 градински групи и 1 яслена. Сградата на ул. Буря в началото функционира с 5 яслени и 1 градинска подготвителна група.Имайки предвид нуждите на родителите ползващи услугите на детското заведение сграда Буря адаптира приема си през годините до 2 групи на детска ясла и 4 групи на детска градина.

От м.02.2014г директор на ДГ № 22 “ Звънче “ е Красимира Делчева. Екипа отговорен за обгрижване , обучение и социализацията на децата от детска ясла до постъпването им в І клас се състои от 10 мед. сестри , 22 помощен персонал и 22 педагогически специалисти от които 1 логопед , 1 педагог детска ясла и 1 музикален ръководител.

През 2019г. към детското заведение е разкрит щат за 1 психолог и 1 помощник възпитател по проект " Активно приобщаване в системата на предучилищно образование "=

През 2021г по проект " Подкрепа на приобщаващото образование" към детското заведение е разкрит 1 щат за Ресурсен учител