ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Документи

Прикачени документи

Актуализиран план БДП - 31.03.2021
Програмна система " Различни , но заедно "
Правилник за дейността 2020-2021г
Статегия за развитие 2020-2024г
Програма за предоставяне на равни възможности за образование
Програма по превенция на отпадане от образователната система
Правилник приобщаващо образование
Правила за участие на персонала в квалификационна дейност
Правила за работа на ДГ в епидимиологична обстановка
План на етичната комисия
План за превенция на насилието
Правилник за здравословни и безопасни условия на възпитание , обучение и труд
Правилник за вътрешен ред 2020-2021г
Мерки за повишаване на качеството
Етичен кодекс
Годишен комплексен план 2020-2021г
План за обучение по БДП
Закон за предучилищно образование
Наредба № 5 / 2016г. за предучилищно образование
Наредба №6 от11.08.2016 за овладяване на български език
План за действия при инциденти или прояви на насилие
ПРАВИЛНИК за дейността на КК