ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Документи

Прикачени документи

План на взаимодействие БДП - актуализация 2024г
Програма за гражданско , здравно , екологично и интеркултурно образование 23-24г
Актуализация Програмна система 2023-2025г
Актуализация на стратегия 2023-2025г
План към Стратегия за развитие 2023-2024г
Правилник да дейността 2023-2024г
План на Етичната комисия 23-24г
План за превенция на насилието 23-24г
Правилник за здравословни и безопасни условия на възпитание , обучение и труд 23-24г
Правилник за вътрешен ред 2023-2024
Етичен кодекс 2023-2024
Годишен комплексен план 2023-2024 и приложения
Актуализиран план БДП - 2023г
Правила за работа при констатиран случай на дете в риск
Правила за работа в ДГ при извънредна ситуация
Дневен режим за всички възрастови групи
Правила за участие на персонала в квалификационна дейност
Закон за предучилищно образование
Наредба № 5 / 2016г. за предучилищно образование
Наредба №6 от11.08.2016 за овладяване на български език