ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Документи

Прикачени документи

Актуализиран план БДП - 2023г
Актуализация на Стратегия за развитие и план за реализиране на дейностите 22-24г
Програма за предоставяне равни възможности на децата в образователната система
Правилник за приобщаващо образование 22-23г
Правилник за дейността 2022-2023г
Правила за превенция на насилие и тормоз
Правила за работа при констатиран случай на дете в риск
Правила за работа в ДГ при извънредна ситуация
План за работа на Етична комисия 22-23г
План за превенция на насилието 22-23г
План за гражданско , здравно , екологично и мултикултурно образование
Правилник за здравословни и безопасни условия на възпитание , обучение и труд
Правилник за вътрешен ред 2022-2023
Мерки за повишаване качеството на образователния процес
Механизъм за защита на деца в риск
Етичен кодекс 22-23г
годишен комплексен план 2022-2023г
Правилник за адаптация 2022-2023г
План за обучението по БДП 22-23г
Дневен режим за всички възрастови групи
Програмна система " Различни , но заедно "
Правила за участие на персонала в квалификационна дейност
Закон за предучилищно образование
Наредба № 5 / 2016г. за предучилищно образование
Наредба №6 от11.08.2016 за овладяване на български език
ПРАВИЛНИК за дейността на КК