ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

ПРОЕКТИ 2023 / 2024г

проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  1. Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (АПСПО) продължава да се изпълнява като Допълнително обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
  2. Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, вкл. обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др. по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ след 01.07.2023 г. продължава да се изпълнява като Дейност Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, вкл. на деца от Украйна и от други чужди образователни системи чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
  3. Дейност 3: Институциите, изпълняващи дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ ще изпълняват и нова дейност в рамките на проект BG05M20P001-5.001 -0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - Дейност. Работа с родители (за детски градини).
    Дейността е планирана с цел постепенна промяна на нагласите чрез целенасочена работа с родителите, която може да има ключова роля не само за успешното включване в първи клас, но и за превенция на отпадането от училище в следващите класове. За финансиране на интензивната работа с родители, която ще бъде осъществявана в рамките на поне два месеца, ще се прилага единичен разход в размер на 24 лв.

В периода от м.07.2023 до м.12.2023г в проекта участват 49 семейства и 33 деца. Приобщаващото образование се подкрепя от допълнително назначен педагогически и помощен персонал / 1 психолог , 1 ресурсен учител и 1 щат за помощник възпитател/. С децата се провежда изнтензивно обучение за овладяване на българския език. Паралелно с дейността се провежда и работа с родители за надграждане на родителски компетенции и участието им в образователната дейност на децата . По проекта е усвоена сумата от 31 615 лв / за заплати и осигуровки на нает персонал по трудови договори ; материали и заплащане на пакети за допълнително обучение  и работа с родители ; непреки разходи /