ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Проекти 2019-2020

Детската градина работи по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”- 

Дейност 1.     Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи

Общ брой деца включени в проектната дейност -47 деца

общ брой учители - 10 учители / сграда Дружба /

Дейност 2    Обучение на 1 учител за прилагане на скриниг тест по превенция на ранни обучителни затруднение

Дейност 3   Подпомагане на общата подкрепа на деца със СОП - 1 психолог и 1 помощник на учителя

 

 

Детското заведение участва в схема " Училищен плод " и схема " Училищно мляко "